ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

UploadImage
​ห้องปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อาคาร 5 ชั้น 12

ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งประกอบไปด้วย
3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ระบบผลิตไฟฟ้า (GenerationSystem) ระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
(Transmission System) และระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) โดยทั้ง 3 ระบบนี้จะมี
ระบบควบคุมและระบบป้องกันคอยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ความผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า นักศึกษาจะได้ศึกษาและทำการทดลองในรายละเอียด
ของทุกระบบ ดังนี้

1. ปฏิบัติการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อศึกษาการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าจริง (ActivePower) และกำลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) เข้าไปในระบบ
ของการไฟฟ้า

2. ปฏิบัติการสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพื่อศึกษาผลของแบบจำลองสายส่งระยะสั้นและระยะไกลที่มีต่อค่ากำลัง
สูญเสีย และ Voltage Regulation ในขณะที่จ่ายโหลดระบบ 3 เฟส ที่ค่าตัวประกอบกำลังต่างๆ

3. ปฏิบัติการจำลองการจ่ายไฟในระบบจำหน่าย เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานร่วมกันของ Switchgear และ
Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าย่อย

4. ปฏิบัติการจ่ายโหลด 3 เฟส เพื่อศึกษาผลกระทบของโหลด 3 เฟสแบบสมดุลและไม่สมดุลที่มีค่า R, L และ
C ต่างๆ ที่มีต่อค่ากระแสและแรงดันที่โหลดกำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าเสมือน และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ทั้งในกรณีที่ต่อโหลดแบบ Y และแบบ

5. ปฏิบัติการหม้อแปลงกระแส เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของหม้อแปลงกระแส ที่ใช้ในงานระบบป้องกัน
ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในสภาวะที่มีค่าburden ต่างๆ กัน โดยเน้นการศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการแปลงเฟสและความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแปลงกระแสอุปกรณ์การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ชุดทดลองและเครื่องมือวัดทุกชนิดที่ใช้ให้องปฏิบัติการนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมัน
ตามมาตรฐานVDE ของประเทศเยอรมัน

 
view: 164 shares: