ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

UploadImage
​ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อาคาร 5 ชั้น 14  

เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองเกี่ยวกับเครื่อมมือวัดทางไฟฟ้าอันประกอบด้วยเครื่องมือ
วัดสัญญาณทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ลการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับ
แบบต่างๆ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าการวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า การวัดด้วยสเตรนเกจ
ซึ่งจะเป็นการทดลองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับทฤษฎีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและนักศึกษาจะได้ลงมือทดลอง
จริงกับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงในระดับอุตสาหกรรม

 
view: 321 shares: