ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

UploadImage
​ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า อาคาร 5 ชั้น 12  

เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการต่อวงจรเพื่อเดินเครื่องจักรกลไฟฟ้า และศึกษาคุณสมบัติ รวมทั้งการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบต่างๆ โดยชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดและชุดทดลองอินเตอร์เฟสเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ประกอบด้วย 9 ชุด การทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. การทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการใช้งาน ขณะไม่มีโหลด และมีโหลดของหม้อแปลง ไฟฟ้า ทั้งหม้อแปลงชนิด 1 เฟส และหม้อแปลงชนิด 3 เฟส

2. การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า กระแสตรงแบบต่างๆ ประกอบด้วย 2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานและแบบอนุกรม 2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งแบบมีสนามกระตุ้นภายในและสนามกระตุ้นภายนอก

3. การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ

เพื่อศึกษาคุณสมบัติ และการควบคุเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่าง
 

view: 166 shares: