ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

UploadImage
ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า อาคาร 5 ชั้น 14​  

เป็นห้องปฏิบัติการที่มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ทดลอง เพื่อศึกษาทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและสร้างทักษะ
การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลองนั้น
เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน และญี่ปุ่น และยังมีการทดลองโดยใช้แบบ
จำลองด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นการทดลองเกี่ยวกับกฎของโอห์มกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของ
เทวินินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีวงจรเบื้องต้น

2. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองแบบต่างๆ ของวงจร
อาร์-แอล อาร์-ซี และอาร์-แอล-ซี วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถี่

3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองและทดสอบ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

 

 
 
view: 361 shares: