สุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ

UploadImage
นายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ
สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2555

Senior Field Application Engineer บริษัท Electronics Source จำกัด
กูรูการวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
นายยสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior Field Application Engineer บริษัท Electronics Source จำกัด และ ได้รับทุนรัฐบาลไทยเต็มจำนวนให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Industrial and Manufacturing Engineering ที่ Asian Institute of Technology (AIT)

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 3 ปีที่ผ่านมา สุทัศน์ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตลอดจนการช่วยแก้ไขปัญหางานด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆ แก่สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Esso (Thailand) Public Company Limited, บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน), TRUE Corporation เป็นต้น นอกจากนี้นายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ ยังได้กลับมาเป็นตัวอย่างศิษย์ที่ดีโดยให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

จากความสามารถในการประกอบกิจการงานดังกล่าวและความทุ่มเทให้สถาบัน นับได้ว่านายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 0 shares: