โกศล วัฒยุ

UploadImage
นายโกศล วัฒยุ
สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปีการศึกษา 2552

หลังจากสำเร็จการศึกษานายโกศล วัฒยุ มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างก้าวกระโดด จากช่างเทคนิค จนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์  จำกัด และ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโลโลยี่ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเตรียมชิ้นส่วนโครงสร้าง (Segments) สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศไทย และ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการในความรับผิดชอบหลายพันล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  สายสีเขียว และสายสีม่วง โครงการทางด่วนศรีรัช  โครงการรถไฟฟ้าช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำงึม ประเทศลาว โครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไชยบุรี ประเทศลาว  เป็นต้น

นอกจากนี้นายโกศล วัฒยุ ได้เป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน กลับมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  และให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝึกงานเข้าทำงานกับบริษัท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของคณะอย่างต่อเนื่อง

จากความสามารถในการประกอบกิจการงานดังกล่าวและความทุ่มเทให้สถาบัน นับได้ว่านายโกศล วัฒยุ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ นายโกศล วัฒยุ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 155 shares: