เกชา ธีระโกเมน

นายเกชา ธีระโกเมน  สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2518  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีอีซี มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมการออกแบบ การให้คำปรึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลกร ด้านวิศวกรรมระบบปรับอากาศ การป้องกันอัคคีภัย และระบบประกอบอาคาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมโอเรียลเต็ล ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคารและสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงผลงานในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม สหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ เป็นต้น
นายเกชา ธีระโกเมน  มีผลงานวิชาการ หนังสือตำรางานวิศวกรรมต่างๆ ที่รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย มาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม คู่มือวิศวกรเครื่องกล เทคโนโลยีอาคาร และบทความวิชาการจำนวนมากที่เผยแพร่ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและบริหารสมาคมองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง อาทิ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สถาบันอาคารเขียวไทย สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับระดับสากลและได้รับรางวัลเกียรติคุณสำคัญ เช่น วิศวกรดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2541 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ ASHRAE  Fellow Award จากสมาคม ASHRAE ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช 2552 
ด้วยผลงานของนายเกชา ธีระโกเมน ที่ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อสังคม และประเทศชาติ  ทั้งยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แก่ นายเกชา ธีระโกเมน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


“หมายเหตุ : ข้อความก่อนหน้านี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อความอธิบายผลงานของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไป คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอชี้แจงว่า คุณเกชา ธีระโกเมน ในช่วงเวลาที่ได้รับดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีอีซี ที่มีผลงานออกแบบทางวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมโอเรียลเต็ล ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคารและสถานีรถไฟฟ้า คุณเกชา ธีระโกเมน มิได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และ/หรือมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้อความที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดในข้อมูลและมิได้มีเจตนาลงข้อความอันมิใช่ความจริงต่อประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ประการใด”
 
view: 0 shares: