เกชา ธีระโกเมน

UploadImage
นายเกชา ธีระโกเมน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายเกชา ธีระโกเมน สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2518 เริ่มทำงานในตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล บริษัท กมลสุโกศล จำกัด และเป็นวิศวกรระบบป้องกันอัคคีภัย บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิง จำกัด ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 ได้ก่อตั้ง บริษัท อีอีซี จำกัด โดยทำงานในตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอีอีซี, กรรมการผู้จัดการบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันอีอีซี อคาเดมี่ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมให้มีมาตรฐานในระดับสากล

นายเกชา ธีระโกเมน เป็นผู้ริเริ่มการนำหลักการของ “พลังงานสะอาดและยั่งยืน (Green & Sustainable)” และแนวคิดในการสร้าง “ระบบการทำงานสู่ความสำเร็จ (Key to Success)” มาประยุกต์ เพื่อสร้างการออกแบบงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ มีผลทำให้ได้ระบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ถือว่าเป็นต้นแบบ ในการออกแบบ ด้านปรับอากาศ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ผลงานที่มีคุณค่า เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ในวงการของวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ ยังมีความชำนาญวิชาชีพด้านการออกแบบ และก่อสร้าง ในงานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และวิศวกรรมสุขาภิบาลสำหรับอาคารสูง อาคารที่มีขนาดใหญ่ และอาคารโรงงานอุตสาหรรมทั้งในและต่างประเทศ

นายเกชา ธีระโกเมน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า ซีคอน สแควร์, ฟิวเจอร์ พาร์ค พลาซ่า, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สนามบินสุวรรณภูมิ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, โรงแรมโอเรียลเต็ล, โรงแรมโนโวเทล, ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร, อาคารและสถานีรถไฟฟ้า MRTA และ BMCL ในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียตนาม สหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ เป็นต้น

ด้านวิชาการได้เขียนตำราในงานวิศวกรรมงานระบบ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย, มาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ, มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม, ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ, คู่มือวิศวกรเครื่องกล, เทคโนโลยีอาคาร รวมถึง บทความวิชาการ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย การปรับอากาศ และระบายอากาศ ที่เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้นายเกชา ธีระโกเมน เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรม

นอกจากงานทางวิศวกรรมแล้ว นายเกชาธีระโกเมน ยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมและองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง อาทิ เช่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรที่มีผลงานที่ก่อประโยชน์แก่สังคม และยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย, อุปนายก และเลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน, ประธานสาขาสมาคม ASHRAE ประจำประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, กรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย, บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงในระดับนานาชาติก็ได้รับการแต่งตั้งจาก ASHRAE, USA ให้เป็น Nominating Committee และ Distinguished Lecturer นายเกชา ธีระโกเมน ได้รับความไว้วางใจจากวิศวกรทั่วประเทศจนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ถึง 2 สมัย และได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวิศวกร

จากชื่อเสียง และ ผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลให้องค์กร ที่สำคัญๆ ได้มอบรางวัลเกียรติคุณ ต่อ นายเกชา ธีระโกเมน หลายรางวัล อาทิเช่น วิศวกรดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2541 วิศวกรปรับอากาศดีเด่นโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 Quality Person of The Year 2010 โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ ASHRAE Fellow Award จาก ASHRAE ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประจำปีพุทธศักราช 2552 “ASEAN Honorary Member Award” ประจำปีพุทธศักราช 2554 จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO)
ด้วยผลงานของนายเกชา ธีระโกเมน ที่ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อสังคม และ ประเทศชาติ ทั้งยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แก่ นายเกชา ธีระโกเมน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

แนวคิดในการดำเนินชีวิต : ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญกรรมครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ว่ากิริยาเท่ากับปฏิกิริยา ถ้าไม่เท่ากันเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น คนโกงจะโดนโกง คนทำชั่วจะได้รับกรรมในที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อในชะตาชีวิตว่าทุกคนเกิดมาด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่าง และเติบโตด้วยความยากลำบาก เมื่อถึงเวลาจาก ต้องภาคภูมิใจได้ว่าเกิดมาแล้ว ไม่เสียชาติเกิด

ถ้าเราอยากจะได้ เราก็ต้องให้ก่อนตามกำลังความสามารถ คนที่ไม่รู้จักแบ่งปันก็จะไม่ได้อะไรเลย การทำงานก็เหมือนการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ผมมีบุญที่ได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้มีโอกาสทำงานและทำบุญไปด้วยกัน เพราะงานวิศวกรรมเป็นงานบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากเรามุ่งมั่นให้งานออกมาดี เป็นประโยชน์กับผู้ใช้หรือกับสาธารณะก็เท่ากับเป็นการทำบุญไปในตัว

ปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่นวัตกรรม ศักยภาพและความสามารถในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า ไม่ยึดติดกับความคุ้นเคย สิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกัน และสูตรสำเร็จ ในขณะเดียวก็ต้องพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เพราะการสอนผู้อื่นก็เหมือนกับสอนตัวเอง

คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีความฝัน มีแรงบันดาลที่จะสร้างให้ฝันเป็นจริง สะสมปัจจัยต่างๆจากการเรียนรู้ และลงมือทำเมื่อมีโอกาส ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับหลักทางธรรมชาติ
โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบถ่ายทอดความรู้ จึงเขียนหนังสือและบทความต่างๆมาตั้งแต่เริ่มทำงาน และได้จัดตั้งสถาบัน อีอีซี อาคาเดมี และทำให้ผมมีเพื่อน มีผู้อ่าน มีพันธมิตร มีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นจำนวนมาก ที่ช่วยเกื้อหนุนจนกิจการและครอบครัวได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

ความภาคภูมิใจ : ผมมีปณิธานที่ต้องการให้บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ซึ่งในวันนี้ เชื่อว่าบริษัท อีอีซี ซึ่งมีอายุครบ 40 ปี ในปีนี้ ได้เป็นบริษัทไทยบริษัทหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทยที่ไม่ได้น้อยหน้ากว่าบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่เป็นสาขาของบริษัทระดับสากลในประเทศไทยใดๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่เหนือกว่า เช่น ระบบการฝึกอบรม การพัฒนาระบบงาน และมีอาคารที่ทำการที่เป็นของตัวเองที่เป็นอาคารเขียวและอาคารอนุรักษ์พลังงาน

วิศวกรที่ผ่านการทำงานที่ อีอีซี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของวงการ และยังเกื้อหนุนกัน ทำให้ อีอีซี เป็นสถาบันที่สร้างคนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับประเทศไทย เช่นที่ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ วิศวกรที่ได้ทำงานที่ อีอีซี เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจึงเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย
view: 0 shares: