ข่าว/กิจกรรม

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..
ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..
14 ก.ค. 2559
ผู้ประกอบการขนส่งของประเทศมีจำนวนประมาณ 3 แสนราย โดยร้อยละ 99 เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ใช่ครับ 99%) ที่มีบทบาทสำคัญในการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงในยุค ปัจจุบัน (การเปลี่ยน mode ของการขนส่ง สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เทคโนโลยี IT ที่ก้าวหน้า และ การแข่งขันจากผู้ประกอบการข้ามชาติ และ ยุคของ AEC) ความรู้ความเข้าใจในระบบ กระบวนการมาตรฐานในการดำเนินงาน จะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอ “ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง” (Transportation Energy Management System หรือ TEMS) ที่ได้พัฒนาขึ้นต่อ นักวิชาการและที่ปรึกษาระบบขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 100 ท่าน ในวันที่ 14 กค. 2559 เพื่อนำไปใช้ทดลองดำเนินงานกอบสถานประกอบการขนส่ง 100 แห่ง ในโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ดำเนินงานโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าของโครงการ


Simply Significance
เห็นความสำคัญที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดา
view: 90 shares: