ข่าว/กิจกรรม

เผยแพร่ความรู้งานวิจัย

UploadImage
เผยแพร่ความรู้งานวิจัย
3 พ.ค. 2559

คณะวิจัยโครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว” สกว. นำโดย ศ. ดร.อมร พิมานมาศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและฝึกปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพร้อมเชิงวิศวกรรมโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และสภาวิศวกร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “บทเรียนจากแผ่นดินไหวแม่ลาว เนปาล ไต้หวัน คุมะโมโต้ ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ สู่การเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย” โดย ศ. ดร.อมร และการบรรยายเรื่อง “การเสริมผนังบ้านเรือนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว” โดย รศ. ดร.ไพบูลย์ปัญญาคะโป นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. ซึ่งเสริมกำลังผนังก่ออิฐในโครงอาคาร ใช้ตะแกรงเหล็กฉีกและอุปกรณ์ยึด เพื่อให้ผนังเป็นส่วนหนึ่งของการรับแรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเสริมเหล็กในคาน เสา จุดต่อ และผนังให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวอย่างเหมาะสม โดย ผศ. ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด นักวิจัยโครงการฯ ที่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิศวกรในพื้นที่ ช่างท้องถิ่น และนักศึกษา

Simply Significance
เห็นความสำคัญที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดา
view: 57 shares: