ข่าว/กิจกรรม

“ วิศวกรสนาม – การทำงานและประสบการณ์ ”

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..
“ วิศวกรสนาม – การทำงานและประสบการณ์ ”
27 เม.ย. 2559

ปัจจุบันมาตรฐานการทำงานชองวิศวกร ข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยในงานวิศวกรรมมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขไปตามสถานการณ์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิศวกรควรต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยการทำงานทั้งต่อตนเองและสังคม

โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นที่จะสร้างความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาและบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากการทำงานจริง ดังนั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหัวข้อ “วิศวกรสนาม – การทำงานและประสบการณ์” ขึ้น ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน กฎหมายที่ควรรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งกรณีศึกษาในการทำงานจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อันได้แก่
  • ผศ.ถาวร อมตกิตติ์ (Consult อาวุโส)
  • คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (ประธานคณะอนุกรรมการคลินิคช่าง วสท )
  • คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ (กรรมการบริหารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ฝ่ายกฎระเบียบการค้า)
  • คุณอังคาร จินโรจน์ (ศิษย์เก่าวิศวฯโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างอาคารขนาดยักษ์ “แม่น้ำเรสซิเดนท์”)

อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรมความรู้จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับ
 
view: 53 shares: