ข่าว/กิจกรรม

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15 ก.พ. 2559

คุณ เกชา ธีระโกเมน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณเกชา ธีระโกเมน สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2518 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอีอีซี มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมการออกแบบ การให้คำปรึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลกรภายใต้สถาบัน EEC Academy ในด้านวิศวกรรมระบบปรับอากาศ การป้องกันอัคคีภัย และระบบประกอบอาคาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ ติ์ อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมโอเรียลเต็ล ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคารและสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงผลงานในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม สหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ เป็นต้น

ผลงานวิชาการ หนังสือตำรางานวิศวกรรมต่างๆ ที่รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย มาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม คู่มือวิศวกรเครื่องกล เทคโนโลยีอาคาร และบทความวิชาการจำนวนมากที่เผยแพร่ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและบริหารสมาคมองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง อาทิ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สถาบันอาคารเขียวไทย สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับระดับสากลและได้รับรางวัลเกียรติคุณสำคัญ เช่น วิศวกรดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2541 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ ASHRAE Fellow Award จากสมาคม ASHRAE ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช 2552

ด้วยผลงานที่ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อสังคม และประเทศชาติ ทั้งยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แก่ คุณเกชา ธีระโกเมน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


Simply Significance
view: 22 shares: