ข่าว/กิจกรรม

เรื่องเรียน-เรื่องใหญ่

สำหรับนักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชานอกแผนในภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2558 นี้ ให้ นักศึกษาส่งเอกสารขอเปิดรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นี้ เท่านั้น !! (หากส่งช้ากว่ากำหนด จะไม่รับเอกสารใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี **ยกเว้นนักศึกษาที่รอเกรดเทอม 2/2558 เท่านั้น)
โดยส่งเอกสารที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1. ใบคำร้องทั่วไป (จะต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และมีรายเซ็นต์กำกับของอาจารย์ที่ปรึกษา / และหัวหน้าสาขาวิชาฯ ที่ตนเองสังกัด) 2. เอกสารแนบประกอบการขอเปิดรายวิชานอกแผน (สามารถรับได้ที่เคาเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น2) 3. ผลการเรียน 4. โครงสร้างหลักสูตร **และนำเอกสารมาส่งได้ที่สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ได้ถึงวันที่ 20 พ.ค 59 นี้เท่านั้น**
view: 252 shares: