ผลงานและรางวัล

วิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร “Kaizen & QCC”

วิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร “Kaizen & QCC”

ผศ.ดร.สุพัฒตรา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร “Kaizen & QCC” แก่ผู้ประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สิงห์บุรี

เป็นงานบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

view: 54 shares: