ผลงานและรางวัล

“โครงการวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ SMEs” บริษัท โรงสาคูไมตรีเจริญ

“โครงการวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ SMEs” บริษัท โรงสาคูไมตรีเจริญ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียดโครงการ