ข่าว/กิจกรรม

คณาจารย์ทั้งสามท่านของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน”

UploadImage

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาววิศวะศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์ คณาจารย์ทั้งสามท่านของทาง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน”

จากบทความวิจัยเรื่อง การหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ถนนกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการวางผังเมืองรวม ด้วยแบบจำลองต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ เดือน กรกฎาคม 2563

#spusoe_award

view: 62 shares: