ข่าว/กิจกรรม

Sustainable in Civil Engineering

UploadImage
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลักดันการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable in Civil Engineering) อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th RMUTP Conference on Engineering and Technology จำนวน 3 บทความ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ตามแนวทาง "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"

view: 43 shares: