ข่าว/กิจกรรม

ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ และ ผศ.สุรพันธ์ สันติยานนท์ ได้รับรางวัล "นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย"

UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคุณภาพ
ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ และ ผศ.สุรพันธ์ สันติยานนท์ ได้รับรางวัล "นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย" จากการประชุมวิชาการ RUSCON7 ในเรื่อง "วัสดุก่อผนังจากเศษคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ กระตุ้นด้วยอัลคาไลเพื่อทดแทนการใช้ซีเมนต์และทรายจากธรรมชาติ" เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 โดยการวิจัยนี้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการใชัวัสดุเพื่อการก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ

view: 9 shares: