ข่าว/กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Sustainability in Civil Engineering” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 อาคารเอนกประสงค์

UploadImage

การเรียนรู้ ด้วยการปฎิบัติ ที่คณะวิศวฯ ศรีปทุม 

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Construction-industrial Innovation & Management for SUStainable development research center : CIMsus) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Sustainability in Civil Engineering” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 อาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การนำวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ การบริการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น เรียกว่า ได้นำความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงานตามแนวทาง "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"

view: 30 shares: