ผลงานและรางวัล

จัดอบรมหลักสูตรภาคีพิเศษ รุ่น3

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรภาคีพิเศษ รุ่น3 ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2556 ซึ่งมี ผศ.ไพจิตร ผาวัน เป็น ผอ.หลักสูตร ครับ

—> “พัฒนาความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธา (พย)”