ข่าว/กิจกรรม

ปั๊มยักษ์ จากวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

UploadImage


ปั๊มยักษ์ จากวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การพัฒนานวัตกรรม จากวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ ปั๊มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สามารถผลิตขึ้นในประเทศไทยได้เป็นครั้งแรก จากการประสานร่วมกัน ระหว่าง 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม - ภาควิชาการ - ภาครัฐ 
ซึ่งเป็นรูปแบบกลไกหลัก ในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 500 ปี ที่ผ่านมา และยังเป็นจริงในยุกค Disruption ในปัจจุบัน

โดย
ดร.เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ชวนเสวนาโดย
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45

simply SIGNIFICANT
www.spu.ac.th/fac/engineer

 

view: 15 shares: