ข่าว/กิจกรรม

วิศวะ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่มสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณูปโภค หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาอย่า

UploadImage
การเรียนรู้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 24 KV เข้าหม้อแปลง ไฟแรงต่ำ 230/400 V เข้าสู่ตู้ MDB ต่อเข้าสู่ ตู้ DB พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า

 

วิศวะ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่มสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณูปโภค หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงถือ เป็นระบบส่วนที่มีสำคัญมากที่สุดระบบหนึ่งของกระบวนการผลิตและจ่ายไฟฟ้า เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานไฟฟ้า ที่ส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงจัดให้มีการทักษะเพิ่มขีดความสามารถและความชำนาญ สำหรับการเรียนรู้

 

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 24 KV เข้าหม้อแปลง ไฟแรงต่ำ 230/400 V เข้าสู่ตู้ MDB ต่อเข้าสู่ ตู้ DB พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ เพราะระบบงานไฟฟ้ากำลัง ถือเป็นอีกหนึ่งแขนงสาขาที่มีบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากมาย ด้วยภาระกิจหน้าที่ในการนำไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย และกระจายอยู่ทั่วประเทศ มาเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาค นำความสว่างไสว ทำให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์สาธารณสุขการคมนาคมการศึกษา การท่องเที่ยว และการสื่อสาร และจากอบรมครั้งนี้ยัง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ในการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปราศจากไฟตก ไฟดับ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดบ่งบอกถึงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยจะส่งผลต่อความน่าเชื่อมั่นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ที่จะเป็นภาคส่วนในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน #SafetyEngineering #วิศวกรรมความปลอดภัย #EngineeringSPU

view: 25 shares: