ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร “รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

UploadImage

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร “รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

 

คุณจักรี กิจบัญชา รหัสนักศึกษา 32312007

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางคณะและทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและความชื่นชนในความเพียรพยายาม และความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางสถาบัน

view: 492 shares: