ข่าว/กิจกรรม

เตรียมพร้อม .. ก้าวสู่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

UploadImage

 เตรียมพร้อม .. ก้าวสู่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  
วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มและทักษะ ของวิศวกรแห่งอนาคต โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

 
คุณเคยทราบหรือไม่ว่า สิ่งปลูกสร้างและความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้  ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ แหล่งพลังงาน หรือแม้แต่กระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงภาคส่วนต่าง ๆ คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาด “ทีมวิศวกรคุณภาพ” ผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยควบคุมคุณภาพ และพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่เสมอ
 
“วิศวกร” จึงถือเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปข้างหน้าภายใต้ความท้าทายในการสร้างความมั่นคงและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน อีกทั้งยังต้องเตรียมแผนรับมือ-ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างการทำงานอีกด้วย
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ร่วมกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  และสภาวิศวกร จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อม ก้าวสู่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” โดยได้วิทยากรมากประสบการณ์จากสภาวิศวกรอย่าง ดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/videos/688515922955406/

 โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ ข้อกำหนด ตัวบทกฎหมายใหม่ ในการขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การพัฒนาวิชาชีพ และเลื่อนขั้นระดับความเชี่ยวชาญ ทิศทางแนวโน้มและทักษะ ของวิศวกรแห่งอนาคต
โดย วิทยากรมากประสบการณ์ จาก สภาวิศวกร
1. ดร.ธเนศ วีระศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์


และผู้ร่วมดำเนินการเสวนา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
     ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ  อัมพรายน์
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
โดยน้องๆว่าที่วิศวกร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา จะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเตรียมตนเองให้พร้อม ก่อน “ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ซึ่งถือเป็นอาวุธสำคัญในการยืนยันถึงศักยภาพ และมาตรฐานความรู้ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ว่าจ้าง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต
 
โดยในการบรรยายยังได้กล่าวถึง ประเภทต่างๆของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้ง 4 ประเภท  สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ บทบาทของสภาวิศวกร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆ เส้นทางอาชีพที่สามารถทำได้ โดยเหล่าวิทยากรมากด้วยความรู้และประสบการณ์ จึงเป็นโอกาสดีที่น้องๆ ว่าที่วิศวกรจะได้ในการเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริงไปพร้อมกัน ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากวิศวกรรุ่นอาวุโส ทั้งด้านวิชาการ การทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในสายอาชีพวิศวกรสายวิศวกรควบคุม
 
และนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ร่วมกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  และสภาวิศวกร จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์

view: 18 shares: