ข่าว/กิจกรรม

3 เสาหลักวิศวกรรมไทย ร่วมมือพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรม

UploadImage

3 เสาหลักวิศวกรรมไทย ร่วมมือพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรม


ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สภาวิศวกร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงทางด้านวิศวกรรม ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

27 ธค. 2565 ณ อาคาร วสท.

view: 47 shares: