ข่าว/กิจกรรม

เสวนา วิศวฯ นัวตกรรม "Smart Building Energy Saving ด้วยระบบ Automative Fault Detection Diagnostics (AFDD) โดย ผศ.ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ"

เสวนา วิศวฯ นัวตกรรม 
"Smart Building Energy Saving ด้วยระบบ Automative Fault Detection Diagnostics (AFDD) โดย ผศ.ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ"


https://youtu.be/1P2NAfJBQ_4

UploadImage

ปัญหาการออกแบบใช้งานระบบอาคารอัจริยะในประเทศไทย ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประหยัดพลังงานของอาคารไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ โดยเฉพาะในระบบปรับอากาศที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงของอาคารขนาดใหญ่

ระบบ Automatic Fault Detection Diagnostice ได้ถูกวิจัยพัฒนาขึ้น ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำมาบูรณาการกับระบบอาคารอัจฉริยะที่มีอยู่ หรือระบบที่ติดตั้งใหม่ เพื่อให้เกิดการบันทึกประมวลผลข้อมูล และแนะนำสั่งการควบคุมได้อย่างอัตโนมัติ แทนการวิเคราะห์และควบคุมระบบโดยช่างหรือวิศวกรประจำอาคาร ที่มักเกิดความผิดพลาดเนื่องจากปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน

งานวิจัย ได้ถูกพัฒนาขึ้น จากความร่วมมือของสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการถูกนำไปใช้ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์จากสถานที่จริง ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้จริง ตลอดจนการได้รับรางวัลจากกระทรวบพลังงาน และเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้น ที่ทำให้ต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยมีรายรับเข้ามาหมุนเวียน จากผงงานวิชาการ สู่นวัตกรรม เต็มตัว

วิทยากร ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
ผู้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#spusoe #spusoe_denchai #spusoe_AFDD #spusoe_innovation #spusoe_ME
view: 31 shares: