ข่าว/กิจกรรม

จุดเด่นของวิศวะศรีปทุม ทั้ง 6 สาขา สุด Hot

UploadImage
สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อยากหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางก่อนสมัครเข้ามาเรียน วันนี้เรามีรวม จุดเด่น ของทั้ง 6 สาขา สุดHot ที่บอกเลยว่าใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียนได้ ไม่ผิดหวังแน่นอน
 
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
เรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง และ การสำรวจพื้นที่ต่างๆ
รวมไปถึงการบริหารจัดการก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดเด่น
•      เป็นสาขาวิชาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ ในมหาวิทยาลัยเอกชน
•      อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากงานวิชาชีพ
•      กิจกรรมชมรม นศ. ในการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นนายช่างพันธ์แท้
•      มีเครือข่ายศิษเก่าที่เข้มแข็ง และมีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน


วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
เน้นความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านทฤษฎี ระบบความคิด และการปฏิบัติ บทเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมหุ่น
ยนต์อุตสาหกรรม และเมคคาทรอนิกส์ ที่ใช้ความชำนาญด้านระบบควบคุมการวัด ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม

จุดเด่น
•      เรียนในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
•      เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ค้นคว้า วิจัย
•      อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและการเรียนการสอนได้รางวัลระดับชาติ
•      มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ทำงาน


วิศวกรรมเครื่องกล  (Mechanical Engineering)
ศึกษาการออกแบบและควบคุมใช้งานระบบทางกลของ เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานยนต์ และระบบทางพลังงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานใน ภาคธุกิจ อาคาร บ้านพักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม 

จุดเด่น
•      มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน และ ระบบการปรับอากาศและงานระบบอาคาร
•      อาจารย์ผู้สอนเป็นวิศวกร มืออาชีพ จากภาคอุตสาหกรรม
•      โอกาสในการศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
•      เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และ องค์กรวิชาชีพ


วิศวกรรมยานยนต์  (Automotive Engineering)
เรียนการควบคุมการผลิต  ค้นคว้า  วิเคราะห์  ทดสอบ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สนุกกับการแข่งขันยานยนต์ การบริการซ่อม
บำรุง การปรับปรุงสมรรถนะ เทคโนโลยีทาง กลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์ 

จุดเด่น
  • หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ กว. วิศวกรรมเครื่องกล
•      ทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ได้สองทาง
•      ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรมการแข่งขัน (Motor Sport Engineering)
•      เครื่องข่ายองค์กรวิชาชีพและมืออาชีพในอุตสาหกรรมรถแข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
เรียนรู้ทักษะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหาร การวางระบบกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ศึกษาการออกแบบ
ปรับปรุง การจัดตั้งระบบปฏิบัติงาน  เน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างคน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

จุดเด่น
•      มีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานวิชาชีพ
•      มอบโอกาสการฝึกปฏิบัติงานจริง ในโครงการวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน
•      เป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ


วิศวกรรมระบบราง  (Railway Systems Engineering)
จัดเต็ม ! ทั้งทฤษฎีพื้นฐานงานวิศวกรรมทุกแขนงและภาคปฏิบัติด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง การซ่อมบำรุง การบริหาร
และการจัดการด้านระบบราง ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหารวดเร็วและตรงจุด

จุดเด่น
  • ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทุกสายงานวิศวะ รวมถึงระบบราง ระบบหุ่นยนต์
  • มีอาจารย์ตัวจริงด้านวิศวะระบบรางมาสอน
  • ฝึกจริงกันในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร
  • มีโอกาสบินไปดูงานที่ประเทศจีน 1 ปี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิศวระบบรางระดับคุณภาพ
 
view: 21 shares: