ผลงานและรางวัล

โครงการการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ชุมชนบางบัว และพื้นที่ใกล้เคียงแบบบูรณาการและยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ห์ เกียรติคุณยกย่องความสำเร็จในการดำเนินการโครงการ “โครงการการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ชุมชนบางบัวและพื้นที่ใกล้เคียงแบบบูรณาการและยั่งยืน” จาก สสส. ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับชุมชนสังคมเพื่อนบ้านของเรา นำโดย ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี, ผศ.ชวลิต มณีศรี, ผศ. ดร. ปรีชา กอเจริญ, อ.ชิษณุ อัมพรายณ์, ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร, ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์ และ ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์  ร่วมกันในการสร้างพลังต่อชุมชนครั้งนี้  ถือเป็นโครงการที่ยอดเยี่มมากๆ