ผลงานและรางวัล

ให้คำปรึกษาตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐฯและเอกชน

ผศ.อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ และอาจารย์ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสคร์ให้การบริการวิชาการ  โดยเป็นผู้แทนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการให้คำปรึกษาตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐฯหลายแห่ง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมการกงสุลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์
 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนด ในช่วงเดือน ธค.57 - มีค.58 ที่ผ่านมา