ข่าว/กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนสารวิทยา


UploadImage


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนสารวิทยา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทําขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างมหาวิทยาลัย ศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม สํานักงานตั้งอยู่ที่ 241012 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กับโรงเรียนสารวิทยา โดย ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อํานวยการโรงเรียนสารวิทยา

ทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาสถาบัน และการ พัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับโรงเรียนสารวิทยา จึงเห็นสมควรทําข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีขอบเขตการดําเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ให้คําปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาสถาบัน ความร่วมมือทาง วิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ตามหัวข้อต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน
2. ส่งเสริม และสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และฝึกอบรมนักเรียน
3. ร่วมกันพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
4. สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรของโรงเรียนสารวิทยา
5. การดําเนินการภายใต้ข้อตกลงทั้ง 4 ข้อ ข้างต้นให้ดําเนินการในรูปแบบโครงการความร่วมมือ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ แต่ละโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

 
view: 288 shares: