ข่าว/กิจกรรม

วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) และ วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) รับ ปวส.


UploadImage
 วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) และ วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) รับ ปวส.

          วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ผู้เรียนวิศวะจะได้เรียนหลักสูตรตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากรัฐบาล โดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางนี้มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติการและด้านการจัดการวิศวกรรม โดยไม่ได้เน้นการคำนวณเพื่อการออกแบบเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ หากแต่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิศวะเกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการทำงานในเทคโนโลยีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบวิศวกรรมราง เพื่อให้ผู้เรียนวิศวะสาขานี้มีความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของงานในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย มีเรียนการสอนที่ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม การบริหารจัดการงานวิศวกรรม และรวมถึงเทคโนโลยีทางรางจากสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมด้านระบบรางขนาดใหญ่ในประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี โดยมีการบูรณาการการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางระบบรางภายในประเทศ ในลักษณะ Work Integrated Learning (WIL) พร้อมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

สิ่งที่ผู้เรียนวิศวะสาขานี้จะได้รับมีดังต่อไปนี้
- การฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศจากเจ้าของเทคโนโลยี (ฝึกประสบการณ์ประเทศจีน 1 ปี)
- การฝึกปฏิบัติงานทุกปีการศึกษาจากหน่วยงาน / ผู้ประกอบการด้านระบบรางในทุกปีการศึกษา
- เนื้อหาการเรียนการสอนเน้นการประกอบวิชาชีพโดยตรง รองรับทั้งระบบรางพื้นฐานและระบบรางในอนาคต / กระชับ ชัดเจน จำนวนหน่วยกิตพอเหมาะ
- วิศวกรระบบรางที่จบตรงสาขากลุ่มแรกๆ ของประเทศ
- ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

วิศวกรรมระบบรางต้องเรียนอะไรบ้าง?
• ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรม และการจัดการวิศวกรรม เช่น แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการการซ่อมบำรุง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการโครงการ การจัดการคุณภาพและมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้ในระบบราง พร้อมเสริมภาษาต่างประเทศ
• ชั้นปีที่ 2 (ศึกษา ณ ประเทศจีน) เทคโนโลยีระบบรางใน 4 กลุ่มหลัก คือ การจัดการระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและไฟฟ้า (Signalling and Electification) ระบบล้อเลื่อน (Rolling Stock) งานระบบราง (Trackwork) ผนวกกับการเดิมเต็มด้านเทคโนโลยี EMU (Electric Multiple Unit)
• ชั้นปีที่ 3 – 4 เน้นการปรับตัวกับการทำงานในอุตสาหกรรมระบบราง เสริมทักษะด้านภาษา การสื่อสารและการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ การฝึกประสบการณ์และการทำโครงงาน เป็นต้น
view: 766 shares: