บริการวิชาการ

Quake Resistance Structure

UploadImage
Quake Resistance Structure

โครงการ"ย้อนรอย 1 ปี `แผ่นดินไหวแม่ลาว...การเปลี่ยนแปลงและรับมือ"
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ อำเภอแม่ลาว และอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย

 
Simply Significant
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง
view: 0 shares: