จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดสอบเพื่อยกระดับทักษะและส่งเสริมการพัฒนาของนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 11-1207 ชั้น 12 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.