สืบสานประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย
สรงน้ำพระขอพร และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่


วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ Exhibition  Hall  ชั้น 1 อาคาร 11

​จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา