การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

ประจำปี 2560


สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.