มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 4”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรม

มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 4”

ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว
และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง

3 - 4 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ เทศบาลตำบลบางพลี และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ