พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวส.และปวช.

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ระดับ ปวส.)
และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร


คลิกดูรายละเอียด