บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5

UploadImage

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ

บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5

ประจำปี 2560 และโครงการ  “บวร” ปีที่ 1  
วันเสาร์ที่ 25  มีนาคม 2560
ณ  วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


-- คลิกดูรายละเอียด --