วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง


UploadImageหลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง
วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง 
(ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.)
 
#spulaw #นิติศาสตร์ #นิติ #กฎหมาย #ศรีปทุม #นิติศรีปทุม #อบรมเชิงวิชาการ #ประกาศนียบัตร #วิธีพิจารณาคดีปกครอง #หลักสูตรกฎหมายปกครอง #คดีปกครอง #ตุลาการศาลปกครอง
#รุ่นที่2 #ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง #ศิษย์เก่า #ศาลปกครอง
#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ศรีปทุมบางเขน