ประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา #2

UploadImage

การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 
เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.