SPU Book Fair 2017

UploadImage

“SPU Book Fair 2017”
พบกันร้านจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ บริษัทห้างร้านต่างๆ
รวมถึงบูธกิจกรรม และตลาดนัดสินค้าราคาถูก

เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โถงกิจกรรม Zone C ชั้น 1 อาคาร 11