สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด Design Thinking

UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 8 ผ่าน Facebook Live
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 - 17.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อ สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด Design Thinking

โดย
ศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิิทยาลัยศรีปทุม
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU
#SLASPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง