การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

UploadImage

 การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
รอบสุดท้าย ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 2-3 ก.พ.64 และ 9-10 ก.พ. 64
เวลา 10.00 - 15.00 น. 

หน้าอาคาร 10 (โรงอาหารเย็น)