วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 12 มกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ"

มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม"