IDEA MARKET #3

UploadImage

UploadImage

  จัดโครงการ Workshop Innovation สำหรับนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้กการศึกษาหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น.