ร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Edutainmerce" ฟรี

UploadImageคณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
“Edutainmerce” จากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ฟรี! 

วิทยากร โดยคุณ พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 


ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14
เวลา 10.00 – 12.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.