สัมมนาฟรี ฝันอยากมีธุรกิจ ต้องคิดอะไร

UploadImage

คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาฟรี!! ในหัวข้อเรื่อง "ฝันอยากมีธุรกิจ ต้องคิดอะไร" วิทยากร โดย คุณสรสิช เนตรนิล
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด กับ โครงการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทาง
อาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
เวลา 12.00 - 15.00 น.
อาคาร 1 ชั้น 11 ห้อง 1-1103
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.