สัมมนาออนไลน์ฟรี เรียนสบายๆ สไตล์เด็กบัญชี SPU

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
รับชมฟัง
สัมมนาออนไลน์ฟรี!! ในหัวข้อเรื่อง "เรียนสบายๆ สไตล์เด็กบัญชี SPU"
วิทยากรโดย  นางสาวรัชนี เล่าโรจนถาวร นักศึกษาคณะบัญชี SPU และ 
อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี SPU


วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน