สัมมนาออนไลน์ฟรี !! โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมรับชม
สัมมนาออนไลน์ฟรี!!  SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #27  ในหัวข้อเรื่อง
#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง 
"การวางแผนอุปสงค์ ในยุค New Normal” โดยวิทยากร ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ
รองคณบดี ฝ่ายบริการการศึกษา คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร


วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 - 19.30 น.
ทาง ZOOM  Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 771997