สัมมนาฟรี หลักสูตร Non Degree #2 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจดิจิทัล

UploadImage


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาฟรี!! ในโครงการบัญฑิตพันธุ์ใหม่ Non Degree #2  กับหัวข้อเรื่อง 
"หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล"
(Cyber Security for Online Business) โดยวิทยากร คุณปิตุพงศ์ ยาวิราช
IT Security Consultant at MFEC Public Company Limited


วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C