สัมมนาฟรี เปิดโลกทัศน์ยกระดับการบริการแบบ New Normal

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาฟรี !! ในโครงการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง
"ยกระดับการบริการรองรับ New Normal" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณศิราณี สงวนสัตย์
Customer Care Manager สายการบิน Thai AirAsia X


วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 - 15.00 น. 
อาคาร 1 ชั้น 11 ห้อง 1-1103
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.